Logo for print

Hovedmeny

27. SEPTEMBER

 

 

​Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 14. september.

 

Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Forslag: ID2021_104 Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC). Revurdering.
  • Metodevarsel: ID2021_106 Vokselotor til behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom.
  • Metodevarsel: ID2021_107​ Amivantamab til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon.
  • Metodevarsel: ID2021_108 Sotorasib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjon.
  • Metodevarsel: ID2021_109 Sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir (Vosevi) til behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV) infeksjon hos pasienter fra 12 år og eldre, eller som veier minst 30 kg.
  • Metodevarsel: ID2021_110​ Teriflunomid (Aubagio) til behandling av barn og ungdom (10-18 år) med relapserende remitterende multippel sklerose.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

  • Forslag: ID2021_105 Ventilasjon av operasjonsstuer - hvilken type ventilasjon er best i operasjonsstuer for å redusere postoperative infeksjoner.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

  • Forslag: ID2021_102 Moleylær genprofilanalyse (Oncotype DX) - test for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+, HER2-tidlig stadium invasiv brystkreft
 
I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.