Logo for print

Hovedmeny

25. APRIL

 

14.00-15:30

​​
Fullstendig agenda for møtet er publisert her (link).

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

 

  • Forslag: ID2022_032 Abirateron (Zytiga) i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativbehandling av pasienter med høyrisiko prostata kreft.
  • Metodevarsel: ID2022_047 Vutrisiran til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR).
  • Metodevarsel: ID2022_048 Sutimlimab (Enjaymo) til behandling av hemolyse ved kuldeagglutininsykdom.
  • Metodevarsel: ID2022_049 Ganaksolon til behandling av epileptiske anfall ved syklinavhengig kinaselignende 5 (CDKL5)-mangel.
  • Metodevarsel: ID2022_050 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom.
  • Metodevarsel: ID2022_051 Spesolimab til behandling av voksne med oppbluss av generalisert pustuløs psoriasis.
  • Metodevarsel: ID2022_052 Deukravacitinib til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling.
  • Metodevarsel: ID2022_053 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MZL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling.
  • Metodevarsel: ID2022_054  Relatlimab / nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert (ikke-resektabel eller metastatisk) melanom hos pasienter fra 12 år (som veier minimum 40 kg).
  • Metodevarsel: ID2022_055 Loncastuximab tesirine til behandling av voksne med relapserende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.