Logo for print

Hovedmeny

23. MAI

 

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 10. mai. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.
 
Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

  • Forslag: ID2022_056 Mycapssa (oktreotid) i kapselformulering til behandling av akromegali.
  • Forslag: ID2022_057 Hydroksikarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom.
  • Metodevarsel: ID2022_059 Bardoksolonmetyl til behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom.
  • Metodevarsel: ID2022_060 Maraliksibat til behandling av kolestatisk leversykdom hos personer fra 1 år med Alagilles syndrom.
  • Metodevarsel: ID2022_061 Olaparib (Lynparza) og abirateron (Zytiga) i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne.
    • Metodevarsel: ID2022_062 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av lokalavansert eller metastatisk RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft (MTC) eller RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft hos pasienter over 12 år som har behov for systemisk behandling etter tyrosinkinasehemmer og som ikke tidligere er behandlet med en RET-hemmer.
    • Metodevarsel: ID2022_063 Kasirivimab og imdevimab (Ronapreve) til behandling av covid-19 hos sykehusinnlagte pasienter fra 12 år.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

  • Forslag: ID2022_058 Robotassistert intrakorporal kolonanastomose med transrektal kolonreseksjon.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.