Logo for print

Hovedmeny

21. MARS

 

 

​Det vil komme flere metodevarsler som skal behandles i dette møtet.Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 8. mars. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Forslag: ID2022_015 Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) som førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.  
  • Forslag: ID2022_016 Luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved betatalassemi. Revurdering og oppdeling av ID2019_127.
  • Forslag: ID2022_017 Luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer. Revurdering og oppdeling av ID2019_127.
  • Forslag: ID2022_018 Ketamin mot behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

  • Forslag: ID2022_029 Robotassistert kirurgi til bruk ved laparoskopisk operasjon for lyskebrokk.
  • Forslag: ID2022_031 Konservativ korreksjon av åpent bitt som følge av temporomandibular dysfunksjon(TMD).

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2022_030 Tilleggsutstyr til koloskop til bruk for bedret visualisering og diagnostikk.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.