Logo for print

Hovedmeny

21. MARS

 

 

​​​​​​Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 8. mars. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_015 Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) som førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.  
 • Forslag: ID2022_016 Luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved betatalassemi. Revurdering og oppdeling av ID2019_127.
 • Forslag: ID2022_017 Luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer. Revurdering og oppdeling av ID2019_127.
 • Forslag: ID2022_018 Ketamin mot behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker.
 • Forslag: ID2022_003 Avelumab (Bavencio) i kombinasjonsbehandling med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom. (Revurdering av ID2019_065.) Ble utsatt i forrige møte. Tidligere sak 023-22.
 • Metodevarsel: ID2022_035 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis.
 • Metodevarsel: ID2022_036 Efgartigimod alfa til behandling av voksne med generalisert myasthenia gravis.
 • Metodevarsel: ID2022_037 Lenacapavir til behandling av multiresistent humant immunsviktvirus (HIV-1) infeksjon.
 • Metodevarsel: ID2022_038 Fosdenopterin til behandling av molybden kofaktor-mangel type A.
 • Metodevarsel: ID2022_039 Olipudase alfa til behandling av barn og voksne med sur sfingomyelinasemangel (Niemann-Picks sykdom).
 • Metodevarsel: ID2022_040 Mosunetuzumab til behandling av voksne med tilbakevendende eller refraktært follikulært lymfom.
 • Metodevarsel: ID2022_041 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått en eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer.
 • Metodevarsel: ID2022_042 Tabelecleucel til behandling av Epstein-Barr virus-positiv post-transplantasjonslymfoproliferativ sykdom (EBV⁺ PTLD).​
 • Metodevarsel: ID2022_043 Tezepelumab som tillegg til vedlikeholdsbehandling ved alvorlig astma hos voksne og barn over 12 år.
 • Metodevarsel: ID2022_044 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
 • Metodevarsel: ID2022_045​ Faricimab til behandling av synshemming på grunn av diabetisk makulaødem (DMO).
 • Metodevarsel: ID2022_046​ Faricimab til behandling av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).


Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag: ID2022_029 Robotassistert kirurgi til bruk ved laparoskopisk operasjon for lyskebrokk.
 • Forslag: ID2022_031 Konservativ korreksjon av åpent bitt som følge av temporomandibular dysfunksjon(TMD).

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2022_030 Tilleggsutstyr til koloskop til bruk for bedret visualisering og diagnostikk.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.