Logo for print

Hovedmeny

17. JANUAR

 

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 4. januar. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_002 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og som ikke har del(17p)/TP53 eller del(11q). Revurdering.
 • Metodevarsel: ID2022_004 Teduglutid (Revestive) til behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre.
 • Metodevarsel: ID2022_005 Omburtamab I-131 til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS) / leptomeningeale metastaser
 • Metodevarsel: ID2022_006 Emicizumab (Hemlibra) som profylakse ved mild til moderat hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.
 • Metodevarsel: ID2022_007 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv adenokarsinom i mage eller gastroøsofageal overgang som har mottatt én tidligere anti-HER2-basert behandling.
 • Metodevarsel: ID2022_008 Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon.
 • Metodevarsel: ID2022_009 Tebentafusp til behandling av HLA-A*02:01 positive voksne pasienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom.
 • Metodevarsel: ID2022_010 Voklosporin i kombinasjon med immunsuppressiv behandling til behandling av voksne med klasse 3,4,5 (og blandede klasser 3/4 og 4/5) lupusnefritt.
 • Metodevarsel: ID2022_011 Mitapivat til behandling av pyruvatkinasemangel.
 • Metodevarsel: ID2022_012 Kasirivimab og imdevimab til behandling og forebygging av covid-19 hos pasienter fra 12 år.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag: ID2022_001 Individuell jobbstøtte (IPS) til behandling av moderate til alvorlige psykiske lidelser, også med komorbiditet ruslidelser.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.