Logo for print

Hovedmeny

25. APRIL

Grev Wedels plass 5

08:30-10:00

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 21. mars 2022
 • ID2019_084 Endobronkial ventil (Zephyr) for reduksjon av lungevolum i behandling av emfysem. Lenke til metodeside

 • ID2019_056 Kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt. Lenke til metodeside

 • ID2021_014 Filgotinib (Jyseleca) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tap av respons eller intoleranse overfor enten konvensjonell behandling eller et biologiske legemiddel. Lenke til metodeside

 • ID2021_007 Cemiplimag (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basalcellekarsinom som har progrediert under behandling med- eller er intolerante overfor en «hedgehog-hemmer. Lenke til metodeside

 • ID2020_013 Satralizumab (Enspryng) som monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optisk spektrum-forstyrrelse (neuromyelits optica spectrum disorders) (NMOSD) hos voksne pasienter og ungdommer fra 12-års alder som er seropositive for anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG). Lenke til metodeside

 • ID2021_039  Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom. Lenke til metodeside

 • Referatsak fra interregionalt fagdirektørmøte: ID2021_004 Hydroksykarbamid (Siklos) til behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom. Lenke til metodeside

 • CFTR-modulerende legemidler til behandling av cystisk fibrose. Lenke til metodeside for ID2020_029, ID2021_134, ID2018_112, ID2018_111 og ID2018_110

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder
 • Eventuelt​

Saksdokumenter og protokoll

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​