Logo for print

Hovedmeny

31. AUGUST

 

 

​Fagdirektørene for de fire RHF-ene skal behandle en sak med kobling til Nye metoder i  møte.

 

Saken gjelder følgende metode:
ID2019_052/ ID2018_045: Rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose) og mikroskopisk polyangitt (MPA) hos barn (2-18 år) og voksne. Link til metodesiden.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off. loven § 14.

 

I arkivet  "Beslutninger tatt av fagdirektørene" kommer du finne agenda/innkalling, saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uka som følger etter hvert møte.