Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

Darvadstrocel (Alofisel)https://nyemetoder.no/metoder/-darvadstrocel-alofisel Darvadstrocel (Alofisel)Behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdomBeslutning foreliggerBeslutningID2016_068
Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Legemiddel til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abatacept (Orencia). Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiAbatacept (Orencia). Indikasjon IITil behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).Til metodevurderingMetodevurderingID2018_102
Abemaciclibhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclibAbemaciclibI kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Til metodevurderingMetodevurderingID2018_027
Abemaciclib -Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-indikasjon-iiAbemaciclib -Indikasjon III kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Til metodevurderingMetodevurderingID2018_135
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerImplementeringID2013_036
Abirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytiga-indikasjon-iiiAbirateron (Zytiga) - Indikasjon IIITil behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi.Til metodevurderingMetodevurderingID2017_054
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerImplementeringID2015_009
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Metodevurdering pågårMetodevurderingID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerImplementeringID2013_015
Albutrepenonacog alfa (Idelvion)https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvionAlbutrepenonacog alfa (Idelvion) Til behandling av hemofili BBeslutning foreliggerImplementeringID2016_033
Alectinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensaAlectinib (Alecensa)Andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreftBehandlet på Bestillerforum RHFMetodevurderingID2016_047
Alectinib (Alecensa). Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensa-indikasjon-iiAlectinib (Alecensa). Indikasjon IIFørstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreftBeslutning foreliggerBeslutningID2017_064
Alemtuzumab (Lemtrada)https://nyemetoder.no/metoder/alemtuzumab-lemtradaAlemtuzumab (Lemtrada)Første- og andrelinjebehandling av multippel sklerose (MS)ImplementeringImplementeringID2014_007
Alternativer for helplasmahttps://nyemetoder.no/metoder/alternativer-for-helplasmaAlternativer for helplasmaFor transfusjon til pasienterBeslutning foreliggerBeslutningID2013_023
Anakinra (Kineret)https://nyemetoder.no/metoder/anakinra-kineretAnakinra (Kineret)Behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_063
Andexanet alfa (Indexxa)https://nyemetoder.no/metoder/andexanet-alfa-indexxaAndexanet alfa (Indexxa)Legemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødningerTil metodevurderingMetodevurderingID2017_018
Apalutamidehttps://nyemetoder.no/metoder/apalutamideApalutamideBehandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreftTil metodevurderingMetodevurderingID2018_014
Apremilast (Otezla)https://nyemetoder.no/metoder/apremilast-otezlaApremilast (Otezla)Behandling av psoriasis og psoriasisartrittImplementeringImplementeringID2015_002
Arsentrioksid (Trisenox)https://nyemetoder.no/metoder/arsentrioksid-trisenoxArsentrioksid (Trisenox)Til behandling av akutt promyelocytisk leukemi (APL)Behandlet på Bestillerforum RHFForslagID2013_027